Allmänna Villkor

1    MZ Fitness Consulting och www.mathiaszachau.com

MZ Fitness Consulting är ett aktiebolag som drivs av Mathias Zachau ( ”MZ Fitness Consulting AB” ) och som erbjuder tjänster inom ramen för personlig träning och kosthållning genom www.mathiaszachau.com. Tjänsternas innehåll beskrivs och preciseras genom hemsidan. MZ Fitness Consulting nås enklast genom telefonnummer: 073-522 64 07 eller mailadress: support@mathiaszachau.com

Dessa villkor gäller vid beställning av de tjänster som erbjuds via hemsidan.

2    Beställning, bekräftelse och leveranstid

Du beställer önskad tjänst genom att fylla i dina personuppgifter, din hälsodeklaration och bekräfta att du tagit del av och godkänt dessa villkor enligt instruktionerna på www.mathiaszachau.com. Du kommer därefter få en bekräftelse av din beställning till den mailadress du uppgivit.

Vid beställning av tjänsten PT Online kommer du att erhålla inloggningsuppgifter för att kunna nyttja tjänsten 14 dagar efter din beställning eller när MZ Fitness Consulting färdigställt ditt personliga kost- och träningsschema.

Vid beställning av kost- eller träningsschema kommer du erhålla dessa via mail 14 dagar efter din beställning (om inte annat anges) eller när MZ Fitness Consulting färdigställt ditt personliga kost- och träningsschema. Under coachingperioden kan du förvänta dig svar på meddelande inom 24-48 timmar helgfria vardagar, med reservation för särskilda undantag.

3     Priser

Samtliga priser är inklusive moms och gäller i enlighet med vad som framgår av www.mathiaszachau.com tills vidare. MZ Fitness Consulting förbehåller sig rätten att ändra priserna efter att en period för köp löpt ut. Beställer du exempelvis PT Online i 4 månader, kan priset komma att ändras i det fall att du efter utgången av din period önskar beställa ytterligare 4 månader.

4      Betalningssätt

De betalningsmetoder som tillämpas är direktbetalning genom Paypal eller Stripe samt faktura. Betalning skall ske i förskott. För betalning mot faktura gäller följande:
– Betaltiden är 10 dagar efter fakturadatumet.
– Ingen faktureringsavgift tillkommer under förutsättning att du betalar fakturan i tid.
– Påminnelseavi på obetald faktura sänds dagen efter förfallodatum. 50 kr påminnelseavgift tillkommer.
– Förblir fakturan obetald 7 dagar efter påminnelseavi utskickats kan inkassoåtgärd komma att vidtagas.
– Lagstadgade dröjsmålsräntor tillämpas.
Utöver ovan nämnda tillkommer administrativ fakturakostnad om ett belopp på 10 kr för varje utskickad faktura. Möjlighet att avbetala enligt plan kan komma att gälla vid överenskommelse mellan dig och MZ Fitness Consulting.

5    Åldersgräns

Du får endast beställa tjänsterna om du är över 18 år.

6   Medicinskt ansvar och friskrivning

Erbjudna tjänster utgör inte medicinsk rådgivning. Medicinska specialisters råd eller behandling gäller alltid i första hand. Begreppet innefattar, men begränsas inte till, läkare, sjukgymnast, naprapat eller dietist.

Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på när du kan eller bör träna igen efter skada eller sjukdom. MZ Fitness Consulting ansvarar inte för eventuella medicinska problem eller skador till följd av nyttjandet av tjänsterna. Du ansvarar själv för att övningarna som innefattas i tjänsterna utförs med korrekt teknik.

7   Användning av tjänsterna

Tjänsterna som tillhandahålls genom MZ Fitness Consulting får endast användas för privat bruk och därmed inte överlåtas eller nyttjas av annan. Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som innebär skada eller olägenhet för MZ Fitness Consulting. Det är inte tillåtet att sprida eller mångfaldiga tjänstens innehåll genom sociala medier, hemsidor, bloggar, mail eller liknande plattformar. Det är inte heller tillåtet att skriva ut tjänsternas innehåll annat än för personligt bruk.

Du ansvarar själv för dina inloggningsuppgifter och att mail från MZ Fitness Consulting inte hamnar i din skräpmail. MZ Fitness Consulting ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer. Du kan komma att hållas ansvarig för förlust eller skada som åsamkas MZ Fitness Consulting genom att någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter. Vid misstanke om att någon annan kan ha fått tag på ditt användarnamn och lösenord skall du omgående kontakta support@mathiaszachau.com. Vid byte av mailadress ansvarar du för att meddela MZ Fitness Consulting.

8   Garanti och resultat

MZ Fitness Consulting baserar sina tjänster på beprövade metoder som är vetenskapligt förankrade. Detta är dock ingen garanti i sig för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar. Du ansvarar själv för att följa inplanerad tränings- och kostplan samt att investera den tid och personligt engagemang som krävs för att tjänsterna skall ge önskat resultat. Var realistisk i dina förväntningar. Observera att MZ Fitness Consulting bistår dig med verktyg, men att resultatet i slutändan är avhängigt hårt arbete från din sida.

MZ Fitness Consulting kan vidare komma att avråda dig från att nyttja tjänster om dessa inte kan anses vara är till rimlig nytta för dig. Detta gäller även när tjänsterna redan har börjat nyttjas.

9    Immateriella rättigheter

Allt material på mathiaszachau.com är immaterialrättsligt skyddat. Samtliga immateriella rättigheter med anknytning till www.mathiaszachau.com och MZ Fitness Consulting innehas av Mathias Zachau. Det är inte tillåtet att utan Mathias Zachaus uttryckliga godkännande kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av www.mathaszachau.se eller MZ Fitness Consulting. Inkräktande i de immateriella rättigheterna kan komma att beivras.

10   Ändringar

MZ Fitness Consulting förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på hemsidan utan att meddela eller inhämta ditt godkännande. MZ Fitness Consulting förbehåller sig ytterligare rätten att ändra dessa villkor. De nya villkoren börjar inte gälla förrän ditt nuvarande avtal löpt ut.

11  Personuppgifter

Du ansvarar för att de personuppgifter du uppger i kontakt med MZ Fitness Consulting är korrekta. Genom att beställa en tjänst förbinder du dig därför samtidigt till att lämna korrekta uppgifter. Genom att beställa en tjänst samtycker du till att MZ Fitness Consulting kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från MZ Fitness Consulting.
Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part. MZ Fitness Consulting behandlar den information du lämnar med sekretess.

12  Ångerrätt

Du har rätt att att ångra dig inom 14 dagar från att du beställde tjänsten. Detta gäller förutsatt att du inte har mottagit och/eller nyttjat tjänsten PT Online inom 14 dagar efter beställning.

Distanslagen gäller inte vid varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar och som har en tydlig personlig prägel, i enlighet med konsumentverkets bestämmelser och stadgar.

Har du framfört önskemål om att erhålla tjänsten innan ångerfristen om 14 dagar löpt ut kommer ångerrätten inte att gälla mot bakgrund av undantaget för digitala tjänster som levereras till annat än ett fysiskt medium.

Meddelande om utövande av ångerrätten skickas lämpligen via mail till support@mathiaszachau.com. Eventuell inbetalning betalas tillbaka inom 14 dagar. Utebliven betalning är ej ett uttryck för att du utövar ångerrätten.

13   Reklamation

Anser du att den tjänst du köpt är behäftad med sådant fel som avses i Konsumenttjänstlagen (1985:716) måste du reklamera felet till MZ Fitness Consulting inom rimlig tid. Klagande inom två månader anses alltid som rimligt.

14  Lagval och tvist

Eventuell tvister hänförliga till villkoren eller användningen av tjänsterna skall i första hand försöka lösas i samförstånd mellan parterna. Då parterna inte kan komma överens skall tvisten avgöras av allmänna reklamationsnämnden (ARN) i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Båda parter äger alltid rätt att begära uppkommen tvist prövad av allmän domstol.

  • Särskilda villkor för tjänsten PT Online

1  Hälsodeklaration

Du ansvarar själv för att den information du uppger i hälsodeklarationen är korrekt. Observera att tjänsten PT Online kan vara olämplig för dig med skador, sjukdomar eller ätstörningar. MZ förbehåller sig rätten att neka dig nyttjande av tjänsten på denna grund.

Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar medicinska specialister ansvarar du själv för att diskutera det kost- och träningsupplägg som tjänsten innefattar innan du börjar nyttjandet. Begreppet innefattar, men begränsas inte till, läkare, sjukgymnast, naprapat eller dietist. 

2 Tillgänglighet och drift

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt under veckans samtliga dagar. MZ Fitness Consulting ansvarar inte för driftstörningar relaterade till, eller beroende på, tredje part. Den tekniska driften sköts primärt av Trainerize. Kund hänvisas till help.trainerize.com eller help@trainerize.com vid driftstörningar utom MZ:s kontroll.

MZ förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tjänstens tillgänglighet om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. MZ ska tillse att sådan åtgärd vidtas skyndsamt och på sådant sätt att störningarna begränsas till vad som är nödvändigt. MZ har ingen skyldighet att underrätta kund om planerade avbrott i tjänsterna.

Observera att det krävs att du har en smartphone med operativsystemen Android eller iOS för att kunna använda tjänstens mobilapplikation.

3  Bindningstid

Kortast möjliga bindningstid är 4 månader (120 dagar) från att du erhållit dina inloggningsuppgifter. Detta är en nödvändighet för att tjänsten över huvud taget skall vara värd din och MZ Fitness Consultings tid. Du ansvarar själv för att den avtalsperiod du binder dig till är realistisk och genomförbar.

Du ansvarar själv för att utnyttja tjänsten. Återbetalning på grund av outnyttjad tjänst är inte möjligt.

4  Paus i avtalsperioden

Pauser i avtalsperioden medges som huvudregel ej. Paus kan dock medges om du till följd av skada eller sjukdom inte kan använda tjänsten under en större del av avtalsperioden. Läkarintyg krävs.

Om längre paus i samband med läkarintyg blir aktuell så är det inte säkert att perioden kan förlängas i direkt anslutning till avtalsperioden, särskild överenskommelse om när förlängning kan ske görs mellan parterna, beroende på när det finns lediga platser exempelvis. Inga pengar återbetalas.

<_wafsvg_ class="tcb-icon" viewBox="0 0 24 24" data-id="icon-circle-small-solid" data-name="">
<_wafsvg_ class="tcb-icon" viewBox="0 0 24 24" data-id="icon-circle-small-solid" data-name="">
<_wafsvg_ class="tcb-icon" viewBox="0 0 24 24" data-id="icon-circle-small-solid" data-name="">
<_wafsvg_ class="tcb-icon" viewBox="0 0 24 24" data-id="icon-circle-small-solid" data-name="">
<_wafsvg_ class="tcb-icon" viewBox="0 0 24 24" data-id="icon-circle-small-solid" data-name="">
<_wafsvg_ class="tcb-icon" viewBox="0 0 24 24" data-id="icon-circle-small-solid" data-name="">
<_wafsvg_ class="tcb-icon" viewBox="0 0 24 24" data-id="icon-email-plus-outlined" data-name="">

Signa upp dig på nyhetsbrevet

för forskning och nyheter